مشاوره تلفنی از داخل سوئد

تماس تلفنی با ما از سراسر سوئد به صورتی خیلی ساده از طریق شماره  تلفن ۱۰۹۰۹۰۰-۰۹۰۰ صورت می گیرد. شماره تلفنهایی که در سوئد با ۰۹۰۰ شروع میشوند شماره های پرداختی هستند. از شماره تلفن های دارای پیش شماره ۰۹۰۰ جهت ارائه خدمات، برای مثال خدمات حقوقی یا اطلاعات پزشکی و نظایر آن، استفاده بعمل می آید. هزینه تماس با این تلفنها با توجه به خدمات ارائه شده بسیار متفاوت است اما بر اساس قانون در ابتدای مکالمه به اطلاع فرد تماس گیرنده می رسد.

نوع‌ آبونمان
از آنجایی که هزینه تماس با تلفنهای ۰۹۰۰ از طریق قبض تلفن ماهانه فرد تماس گیرنده پرداخت می شود در نتیجه قادر نخواهید بود با آبونمانهایی که قبض ماهیانه ندارند با شماره تلفنهای ۰۹۰۰ تماس بگیرید. برای مثال  امکان تماس با شماره های ۰۹۰۰ با کارت های تلفنی (تلفن کورت) وجود ندارد چون قبضی برای استفاده کننده ارسال نمی شود تا بتواند هزینه خدمات را از طریق آن پرداخت کند.

برخی شرکت های تلفنی بواسطه جلوگیری از سوء استفاده از اینگونه شماره های پرداختی آن را بصورت پیش فرض برای مشترکینشان مسدود میکنند. در اینصورت مشترک چنانچه مایل است با شماره تلفنهایی که با ۰۹۰۰ شروع می شوند تماس حاصل نماید می بایست با شرکت تلفنی خود تماس گرفته و چنانچه شماره های ۰۹۰۰ از سوی شرکت تلفنی برایش مسدود شده باشد آن را باز کند.

اگر با آبونمان فعلی خود امکان برقراری تماس با شماره تلفنهایی که با
۰۹۰۰ شروع می شوند را ندارید میبایست با شرکت تلفنی خود تماس گرفته و دلیل آن را جویا شوید.  این تنها شرکت تلفنی شماست که می تواند امکان تماس با شماره تلفنهای ۰۹۰۰ را در اختیارتان قرار دهد.  در غیر اینصورت باید شرکت تلفنی و یا نوع آبونمان تلفنتان را عوض کنید. از شرکت تلفن خود جویا شوید که چگونه می تواند امکان تماس با شماره های دارای پیش شماره ۰۹۰۰ را در اختیارتان قرار دهد.

افرادی که تلفنهای خود جهت تماس با شماره هایی که با ۰۹۰۰ شروع میشود را مسدود کرده اند نیز برای استفاده از خدمات اطلاعات مهاجرین سوئد باید با شرکت تلفنی خود تماس گرفته و امکان تماس با شماره هایی که با ۰۹۰۰ شروع میشود را باز کنند. در غیر اینصورت قادر به استفاده از این خدمات نخواهند بود.