کمک برای ثبت تقاضاهای کنسولی در سامانه میخک

پس از تشکیل پرونده و دسترسی به حساب کاربری در سامانه  میخک خواهید توانست خود راسا برای ثبت تقاضاهای مختلف کنسولی خود از قبیل امور گذرنامه، امور شناسنامه، تنظیم وکالتنامه، تایید اسناد و غیره اقدام کنید. 

د
ر صورتی که پس از  تشکیل پرونده و دسترسی به حساب کاربری در سامانه میخک،  کماکان برای ثبت خدمات کنسولی  نیز نیاز به کمک دارید  می توانید از مرکز اطلاعات مهاجرین سوئد کمک بگیرید. در حال حاضر می توانید برای ثبت خدمات کنسولی زیر در سامانه میخک از ما کمک بگیرید:

طریق پرداخت هزینه خدمات
سوییش

پی پل

۳۹۵ کرون
۳۹۵ کرون
۳۹۵ کرون

ثبت وکالت نامه و رزرو وقت
تعویض شناسنامه و رزرو وقت
تقاضای کارت ملی  و رزرو وقت

برای کسب اطلاعات بیشتر با اطلاعات مهاجرین سوئد از طریق شماره  تلفن ۱۰۹۰۹۰۰-۰۹۰۰ تماس بگیرید.